BG | EN | RU |
Основни пазари и партньори

„Софарма” АД по света
„Софарма” АД работи за утвърждаване и разширяване на своите външни пазари, за което основна роля играе високото качество на произвежданата продукция - собствени търговски марки и генерични продукти.

Партньори
„Софарма” АД намира признание от партньорите си на различните пазари, което се изразява в дългосрочни и коректни отношения и в увеличение на потребителското търсене.